JUDr.  Anna    M  I  Š  O  V  Á

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr.Anny Mišovej zabezpečuje svojim personálnym obsadením kombináciu bohatých praktických skúseností, rozsiahlych teoretických znalostí, vysokého pracovného nasadenia a zároveň dôslednosti pri rozbore a riešení právnych problémov.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby  slovenským ako i zahraničným klientom vo všetkých oblastiach práva, vrátane zastupovania klientov pred súdmi, notárstvami, orgánmi štátnej správy a ostatnými subjektami ako i pri rokovaniach s inými účastníkmi právnych vzťahov.
A D V O K Á T S K A      K A N C E L Á R I A